"Wymogi dotyczące warunków pracy w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przewodnik przedsiębiorcy"

Nowość wydawnicza "Wymogi dotyczące warunków pracy w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przewodnik przedsiębiorcy"

Przewodnik "Wymogi dotyczące warunków pracy w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przewodnik przedsiębiorcy" został stworzony z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy poprzez swoją działalność związani są zarówno z Polską jak i z Wielką Brytanią. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy jest jednym z fundamentalnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi nie tylko wymóg prawny czy etyczny, ale przy stałym wzroście świadomości i oczekiwań konsumentów – jeden z aspektów konkurencyjności biznesu. Systemy prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy różnią się znacznie w obu krajach, co może prowadzić do nieporozumień i błędnych decyzji biznesowych. Naszym zamysłem jest przedstawić polskim przedsiębiorcom – w przystępnej formie – brytyjskie wymogi Health&Safety, a Brytyjczykom zarys regulacji dotyczących ochrony pracy w Polsce. Oddajemy więc w Państwa ręce pierwszy polsko-brytyjski przewodnik o wymogach bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – z nadzieją, że przybliży on zagadnienia prawne związane z odpowiedzialnością przedsiębiorców oraz pomoże polskim przedsiębiorcom budować biznes cieszący się dobrą opinią, biznes prowadzony odpowiedzialnie, wyróżniający się kulturą pracy i dobrymi praktykami… biznes godny polecenia!

II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Polsce


Założenia obecnie obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących „bezpieczeństwa i higieny” pracy zostały określone niemal 40 lat temu. W okresie transformacji ustrojowej, w którym istotnym przeobrażeniom ulegało wiele dziedzin organizacji pracy i życia, nie dokonano zasadniczych zmian w istniejącym wcześniej systemie ochrony pracy. Choć akcesja Polski do Unii Europejskiej była związana z implementacją postanowień wspólnotowego prawa nie miały one rewolucyjnego wpływu na kształt przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Analiza rozwiązań prawnych i otoczenia kulturowego pozwala na stwierdzenie, że podejście do ochrony pracy w Polsce zbliżone jest do funkcjonującego w krajach byłego RWPG (Czechy, Słowacja, Rumunia, Rosja) czy też w Chinach. Różni się ono natomiast wielu istotnych elementach od modelu i praktyki krajów anglosaskich i skandynawskich. Przejawia się to w rozumieniu tego co w bezpieczeństwie i ochronie pracy jest najważniejsze, przywództwie i odpowiedzialności, kulturze uczenia się na błędach, odważnym i dociekliwym stawianiu pytania „dlaczego?”, trosce o człowieka w procesie pracy, metodycznym i zarazem praktycznym podejściu do kontroli zagrożeń.

Cel konferencji
Celem konferencji była refleksja nad obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy – autorski przegląd wybranych obszarów i dyskusja na temat potrzeby zmian. Polskie regulacje i praktyka zderzone zostały z modelem obowiązującym w krajach nie dotkniętych realnym socjalizmem, przede wszystkim z modelem brytyjskim. Druga część konferencji była okazją do prezentacji doświadczeń praktyków – szefów służb bhp i ekspertów, którzy na co dzień zmagają się
z koniecznością godzenia wymogów polskiego prawa, standardów korporacyjnych a także praktycznego potrzeb i efektywnego zarządzania bezpieczeństwem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Tematem panelu dyskusyjnego było natomiast pytanie o konieczność ustanowienia regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w formie osobnej ustawy będącej nowym fundamentem dla rozumienia odpowiedzialności za życie i zdrowie pracujących, hierarchii środków kontroli ryzyk, znaczenia prewencyjnego podejścia w zarządzaniu bezpieczeństwem zatrudnionych, w tym roli przywództwa i kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, oceny ryzyka zawodowego i efektywnego badania wypadków przy pracy.

KONTAKT

Stowarzyszenie Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy

Sekretariat Stowarzyszenia, ul. Młoda 11, 04-975 Warszawa
tel.604 787 085
sbizwp@gmail.com

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku!

Co jeszcze przed nami?

Zapraszamy na międzynarodową konferencję “Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce – potrzeba zmian” II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Polsce Założenia obecnie obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących „bezpieczeństwa i higieny” pracy zostały określone niemal 40 lat temu. W okresie transformacji ustrojowej, w którym istotnym przeobrażeniom ulegało wiele dziedzin organizacji pracy i życia, nie dokonano zasadniczych zmian...

Mechanizmy psychologiczne powstawania zachowań anomijnych w obszarze norm i wartości bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – czyli dlaczego pracownicy lekceważą BHP? - dr Mateusz Warchał

Problematyka zachowań anomijnych pracowników nie była do tej pory przedmiotem szerszych analiz naukowych, szczególnie w kontekście lekceważenia przepisów i zasad BHP. Doniesienia w tym zakresie mają charakter jedynie przyczynkowy, prawdopodobnie ze względu na szerokie spektrum przyczyn, które mają wpływ na pojawienie się nieostrożnych i nieprzewidywalnych zachowań w miejscu pracy mogących przyczyniać się do szkód odczuwanych przez pracodawców i pracowników, w tym nawet utraty zdrowia lub...

Misja

Razem do zerowej liczby wypadków przy pracy Cele dla nas wszystkich: Wytworzyć kulturę bezpieczeństwa, która będzie zaprzeczeniem dla postaw lekceważenia, obojętności i brawury w odniesieniu do myślenia o ochronie zdrowia i życia ludzkiego podczas i w związku z wykonywaną pracą. Dać dobre podstawy dla tworzenia przez przedsiębiorców właściwych warunków pracy: wzorce, wiedzę i preferencje finansowe i ułatwienia prawne Jak osiągnąć nasze cele? Zwiększyć świadomość ...